Algemene voorwaarden:

Artikel 1. ALGEMEEN

 1. Praktijk: Praktijk Kerstin Willems, eigenaar mevrouw K. Willems.
 2. Natuurgeneeskundig therapeut: mevrouw K. Willems.
 3. De patiënt/cliënt: de wederpartij van de Praktijk Kerstin Willems, mevrouw K. Willems, natuurgeneeskundig therapeut.
 4. Incidentele adviezen, losse verrichtingen, levering van supplementen, dan wel andere incidentele diensten die door de natuurgeneeskundig therapeut in opdracht van patiënt/cliënt worden uitgevoerd.
 5. Behandelplan: een overeenkomst betreffende meerdere losse verrichtingen en/of een overeenkomst waaruit gedurende langere tijd losse verrichtingen voortkomen.
 6. De Algemene Voorwaarden kunnen indien nodig gewijzigd worden. De patiënt/cliënt zal hiervan op de hoogte gesteld worden.

Artikel 2. TOEPASSELIJKHEID

 1. Op alle overeenkomsten tussen de natuurgeneeskundig therapeut enerzijds en de patiënt/cliënt anderzijds zijn onder uitdrukkelijke uitsluiting van andere Algemene Voorwaarden uitsluitend deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
 2. Acceptatie van een prijsafspraak c.q. het op andere wijze tot stand komen en/of voortzetten van een overeenkomst houdt in dat de patiënt/cliënt de toepassing van de Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en afstand doet van de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de patiënt/cliënt.
 3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien deze schriftelijk door de natuurgeneeskundig therapeut zijn bevestigd. In dit geval blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

Artikel 3. Totstandkoming en wijziging overeenkomst

 1. Een overeenkomst kan zowel een behandelplan als losse verrichtingen betreffen.
 2. Een overeenkomst tussen de natuurgeneeskundig therapeut en de patiënt/cliënt komt tot stand door een schriftelijke acceptatie van de prijsafspraak door de patiënt/cliënt of een mondelinge bevestiging van een individueel consult.
 3. Indien een acceptatie van een prijsopgave voorbehouden en/of wijzigingen inhoudt komt de overeenkomst pas tot stand nadat de natuurgeneeskundig therapeut schriftelijk heeft ingestemd met deze voorbehouden en/of wijzigingen.
 4. Wijzigingen van dan wel aanvullingen op de overeenkomst komen slechts tot stand nadat beide partijen deze schriftelijk of ingeval van een individueel consult mondeling hebben bevestigd.

Artikel 4. Duur overeenkomst en ontbinding

 1. Tenzij in de overeenkomst anders is bepaald, wordt deze aangegaan voor de duur van een behandelplan c.q. losse verrichtingen. Na afloop van de overeengekomen contractperiode kan de overeenkomst in overleg tussen beide partijen worden verlengd.
 2. Ieder der partijen is, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schade en rente, gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang bij aangetekende brief te ontbinden indien:
  • De wederpartij één of meer van haar verplichtingen niet is nagekomen en nalatig is aan haar verplichtingen te voldoen binnen een aan haar bij aangetekende brief voor nakoming gestelde termijn, tenzij de tekortkoming(en) van dusdanige aard of geringe betekenis is (zijn) dat deze in redelijkheid geen ontbinding rechtvaardigen.
  • Voor de wederpartij faillissement of surseance van betaling wordt aangevraagd of verleend, dan wel maatregelen worden getroffen die duiden op beëindiging of staking van de onderneming.

Artikel 5. Annulering of beëindiging

 1. Indien er tijdens de behandeling een ziekte optreedt, welke van invloed kan zijn op de behandeling van de patiënt/cliënt en er geen verdere behandeling plaats kan vinden bij de natuurgeneeskundig therapeut, zal de behandeling per direct worden gestaakt door de natuurgeneeskundige therapeut en worden overgelaten aan een arts of specialist.
 2. Annulering van afspraken voor individuele personen voortvloeiend uit een overeenkomst dient uiterlijk 24 uur vóór het afgesproken tijdstip te geschieden. Vervanging door een andere persoon, geregeld door de patiënt/cliënt, wordt niet als annulering beschouwd.
 3. Voor annulering van consulten gelden de volgende annuleringsvoorwaarden
  • Bij annulering tot 48 uur voor aanvang is de patiënt/cliënt geen kosten verschuldigd.
  • Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van een consult is de patiënt/cliënt 100% van het bedrag voor het consult verschuldigd.
  • Indien een consult op verzoek van een patiënt/cliënt wordt verschoven naar een latere datum is de patiënt/cliënt bij verschuiving van het consult geen kosten verschuldigd.
  • Indien annulering niet of te laat geschiedt, is de natuurgeneeskundig therapeut gerechtigd de betreffende dienst(en) in rekening te brengen onverkort het recht op betaling van alle in deze door hem/haar gemaakte kosten.
  • De natuurgeneeskundig therapeut is in redelijkheid gerechtigd een reeds geplande afspraak te wijzigen wat betreft het tijdstip. Dan zal zij dit eveneens binnen 48 uur vóór het afgesproken tijdstip kenbaar maken.

Artikel 6. Geheimhouding, dossierbeheer en inzagerecht

 1. De natuurgeneeskundig therapeut zal alle informatie betreffende de patiënt/cliënt die zij verkrijgt bij de uitvoering van haar diensten vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden ter hand stellen, behoudens voor zover natuurgeneeskundig therapeut daartoe verplicht is of de natuurgeneeskundig therapeut toestemming heeft verkregen.
 2. De natuurgeneeskundig therapeut zal een geheimhoudingsplicht, zoals beschreven in lid 1, opleggen aan haar eventuele medewerkers en eventuele bij de uitvoering van diensten ingeschakelde derden.

Artikel 7. Tarieven

 1. De tarieven voor consulten, supplementen, c.q. losse verrichtingen zijn gebaseerd op de meest recente tarievenlijst en/of worden vermeld in de offerte voor de betreffende dienstverlening.

Artikel 8. Facturering en betaling

 1. Dienstverlening voor particuliere patiënten/cliënten dient door deze direct na de dienstverlening aan de natuurgeneeskundig therapeut tegen overleg van een declaratie worden voldaan middels pinbetaling of contante betaling.
 2. Dienstverlening voor patiënten/cliënten niet zijnde particulieren zal door de natuurgeneeskundig therapeut volgens afspraak middels een declaratie in rekening worden gebracht.
  • Facturering vindt plaats op basis van de tussen partijen overeengekomen tarieven en aantallen verrichtingen bij aanvang van de dienstverlening. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient de niet particuliere patiënt/cliënt binnen 14 dagen na factuurdatum zonder enig beroep op verrekening aan de natuurgeneeskundig therapeut te betalen.
  • Bij overschrijding van de betalingstermijn is de patiënt/cliënt zonder dat ingebrekestelling is vereist in verzuim. De natuurgeneeskundig therapeut is gerechtigd haar verplichtingen tot het verrichten van diensten met ingang van de datum waarop de betalingstermijn is verstreken op te schorten. De natuurgeneeskundig therapeut zal de patiënt/cliënt tijdig op de hoogte stellen van genoemde opschorting van haar dienstverlening. De patiënt/cliënt is met ingang van voornoemde datum over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Voorts komen alle buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de patiënt/cliënt. Onder incassokosten vallen de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus, vastgesteld overeenkomstig de geldende c.q. gebruikelijke tarieven.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

 1. Bij de uitvoering van de dienstverlening van de natuurgeneeskundig therapeut is sprake van een inspanningsverplichting.
 2. De natuurgeneeskundig therapeut geeft op geen enkele wijze een geneeskundige garantie af noch is zij/hij op enige wijze aansprakelijk voor medische complicaties, die zich ten tijde dan wel na uitvoering van haar dienstverlening bij de patiënt/cliënt voordoen welke niet te wijten zijn aan een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van de natuurgeneeskundig therapeut. De natuurgeneeskundig therapeut is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade.
 3. De natuurgeneeskundig therapeut is niet aansprakelijk voor zover schade voortvloeit uit het feit dat de patiënt/cliënt door de natuurgeneeskundig therapeut mondelinge of schriftelijke adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd.
 4. De natuurgeneeskundig therapeut is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, indien blijkt dat zij is uitgegaan van door patiënt/cliënt verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 5. De natuurgeneeskundig therapeut is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit en samenstelling van de door haar geadviseerde supplementen. De leverancier van deze supplementen is hiervoor verantwoordelijk en aanspreekbaar. De natuurgeneeskundig therapeut zal voor zover het in haar vermogen ligt meewerken aan de juiste afhandeling van een klacht over de geadviseerde supplementen.
 6. Een behandeling/consult door de natuurgeneeskundig therapeut is nooit een vervanging van medische behandeling bij (huis)arts en/of medisch specialist, kan daarop echter wel een goede aanvulling zijn. De patiënt/cliënt dient altijd zelf contact op te nemen met arts of specialist indien hij/zij denkt een behandeling nodig te hebben en arts/specialist in te lichten wanneer hij/zij onder behandeling is bij de natuurgeneeskundig therapeut.
 7. Indien patiënt/cliënt medicatie gebruikt, dient hij/zij met zijn/haar behandelend arts/specialist te overleggen hoe en of zijn/haar medicatie aangepast moet worden.

Artikel 10. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op de dienstverlening van de natuurgeneeskundig therapeut is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Praktijk Kerstin Willems voldoet aan alle wettelijke eisen inzake klachten en geschillen. Per 1 januari 2017 is mevrouw K. Willems aangesloten bij ‘Het Nederlands Instituut voor Bevordering van de Integrale Gezondheidszorg (NIBIG)’ en het solidariteitsfonds ‘Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz)’. In verkeer met patiënt/cliënt gelden de bepalingen en de beroepscode van de Stichting NOAG.

Capelle aan den IJssel, december 2017

Gedeponeerd bij de KvK Rotterdam onder nummer 24448803

Kerstin Willems

Kerstin Willems

We zullen zo snel mogelijk je vragen beantwoorden

I will be back soon

Kerstin Willems
Start Chat with:
chat